Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Turun normaalikoulussa hyödynnetään oppimisen vaikeuksien ennaltaehkäisyssä oppilaiden joustavaa ryhmittelyä sekä monipuolisia mahdollisuuksia muokata oppimisympäristöjä oppimista ja koulunkäyntiä tukevaksi. Oppilaiden oppimis- ja kehitystarpeet otetaan huomioon myös muilla ennaltaehkäisevillä tukimuodoilla:

 

 • Eriytetään opetusta ja tehtäviä
 • Havainto- ja apumateriaaleja sekä muuta havainnollistamista käytetään
 • Kannustavaa palautetta annetaan säännöllisesti
 • Kirjojen ja opiskeluvälineiden mukanaolo tarkistetaan päivän päätteeksi
 • Kokeita voi suorittaa erillisessä tilassa
 • Kokeiden suorittamiseen annetaan lisäaikaa
 • Kokeita suoritetaan suullisesti
 • Opettajat konsultoivat toisiaan
 • Konsultaatiokeskustelu oppilashuoltohenkilöiden kanssa
 • Luokassa on selkeät säännöt ja kannustava ilmapiiri
 • Luokkahuone on siisti ja selkeä; tarvittaessa käytössä on tilanjakaja
 • Läksyjen merkitsemisessä auttaa opettaja, avustaja tai luokkatoveri
 • Läksyt merkitään taululle, Wilmaan tai läksyvihkoon
 • Opittavia asioita mallinnetaan ja konkretisoidaan
 • Oppilaan osallisuutta ja vastuuta korostetaan
 • Oppilaan paikka luokassa tukee keskittymistä opiskeluun
 • Oppilaita ryhmitellään joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti
 • Oppimaan oppimisen taitoja vahvistetaan
 • Annetaan samanaikaisopetusta
 • Huomioidaan seulontatieto opetuksessa
 • Tavoitteet ja tunnin/päivän ohjelma käydään läpi oppilaiden kanssa
 • Toimintaohjeita yksinkertaistetaan ja tehtäviä pilkotaan
 • Toinen oppilas tai tukioppilas tukee
 • Lisätään työskentelytaukoja
 • Wilmaa käytetään johdonmukaisesti

 

Toiminta ja yhteistyö nivelvaiheissa:

Koulunkäynnin nivelvaiheissa tai oppilaan siirtyessä toiseen oppilaitokseen opetuksen järjestämisen kannalta olennainen tieto siirretään oppilasta opettaville opettajille sekä muiden asiantuntijoiden tietoon. Toimintatapaesimerkkejä ovat moniammatilliset palaverit ja siirtopalaverit sekä mahdolliset tiedonsiirtolomakkeet. Tiedonsiirron käytännöt ja vastuualueet on kuvattu koulun ohjaussuunnitelmassa.

 

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarpeiden suunnitelmallinen seulonta tuen järjestämiseksi:

Oppilaiden tukitarpeiden seulonnassa hyödynnetään muun muassa lukitestiä, luetun ymmärtämisen testiä ja matematiikan testiä. Maahanmuuttajaoppilaan kielitaito selvitetään opetuksen järjestämiseksi.

 

Yhteistyö, vastuut ja työnjako opetustoimessa sekä muiden hallintokuntien kanssa:

Koulu tekee yhteistyötä Turun kaupungin terveystoimen, sosiaalitoimen sekä nuorisotoimen kanssa. Tarvittaessa järjestetään verkostotapaamisia oppilaan tuen järjestämiseksi.

 

Yhteistyö oppilashuollon palveluista vastaavien ja muiden tarvittavien asiantuntijoiden kanssa tuen tarpeen arvioinnissa, tuen suunnittelussa, järjestämisessä sekä käytännön toteuttamisessa:

Opettajat ja tuen ammattihenkilöt tekevät monialaista yhteistyötä tuen tarpeen havaitsemisessa, arvioinnissa sekä tuen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Yhteistyöhön kulloinkin osallistuvat ammattihenkilöt harkitaan tapauskohtaisesti. Koulussa toimii oma psykologi, kuraattori sekä terveydenhoitaja, jotka huolehtivat monialaisen tuen järjestämisestä yhdessä erityisopettajien ja muiden oppilaan tuesta huolehtivien henkilöiden kanssa.

 

Kotien kanssa tehtävän yhteistyön keskeiset toimintaperiaatteet oppimisen ja koulunkäynnin tuen kysymyksissä:

Kun tuen tarve käy ilmi, opettajat ja tuen ammattihenkilöt ovat kodin kanssa tiiviissä yhteistyössä tuen antamiseen liittyvissä asioissa ja järjestelyissä. Vuosittaisessa kehityskeskustelussa seurataan ja ohjataan oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä. Huoltajien kanssa tehdään myönteistä ja matalan kynnyksen yhteistyötä oppilaan opintopolun eri siirtymävaiheissa

 • No labels
Write a comment…