Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 


Turun normaalikoulun tavoitteet hyvän ja turvallisen koulupäivän luomiseksi ovat seuraavat:

 

Oppimisessa lapsen yksilöllisyys otetaan huomioon. Yhteisöllisyys ja yhteistyö antavat perustan kaikelle toiminnalle niin oppitunneilla kuin muussa koulun toiminnassa. Jokainen oppilas voi tuntea koulun omaksi oppimispaikakseen, ja monikulttuurisessa koulussa kulttuurien välistä myönteistä vuorovaikutusta edistetään niin oppitunneilla kuin muussa koulutyössä.

Oppilaat tulevat toimeen monenlaisten ihmisten kanssa ja selviytyvät rakentavasti konfliktitilanteista myös omatoimisesti. He osaavat toimia turvallisesti verkossa ja verkkoyhteisöissä. He myös osaavat kantaa vastuuta omasta oppimisestaan, välineistään ja koulunkäynnistään ja saavat siihen ohjausta.

Opettajat seuraavat aktiivisesti oppilaan oppimista ja hyvinvointia, ja kouluympäristö, oppimisympäristöt, oppituntijärjestelyt ja työtavat edistävät oppimisen iloa ja oppilaan hyvinvointia. Oppilaat vaikuttavat oman koulunkäyntinsä ja oppimisensa sekä oppimisympäristöjen suunnitteluun demokratian periaatteiden mukaisesti.

Yhteistyö kotien kanssa on säännöllistä, rakentavaa ja myönteistä ja perustuu oppilaan vahvuuksille. Yhteistyö muiden viranomaisten ja ympäröivän yhteisön sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa oppilaan hyvinvoinnin ja turvallisuuden lisäämiseksi on aktiivista.

 

Toimintatavat:

Turvaharjoituksia järjestetään säännöllisesti oppilaille ja henkilöstölle. Henkilöstö saa koulutusta ensiaputaitojen ylläpitämisessä sekä alkusammutuksessa. Myös oppilaita ohjataan ja kannustetaan tarkkailemaan kouluympäristön turvallisuutta ja ennakoimaan mahdollisia vaaratilanteita, esimerkiksi kartoittamalla turvallista koulumatkaa. Koulussa järjestetään myös turvallisuus- ja hyvinvointiteemaisia tapahtumia tai oppitunteja, joiden suunnittelemiseen ja valmistelemiseen oppilaat osallistuvat. Myös vanhempia ohjataan turvallisen koulumatkan toteuttamisessa. Turvallisuuskävelyjä järjestetään yhdessä alueen toimijoiden ja viranomaisten kanssa.

Koulu tekee säännöllistä yhteistyötä poliisin, pelastusviranomaisten ja terveysviranomaisten kanssa. Yhteistyössä hyödynnetään kouluterveyskyselyitä sekä muita oppilaiden terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä selvityksiä sekä havaintoja ja käytännön kokemuksia.

Nettiturvallisuutta sekä terveydelle turvallista tietotekniikan käyttöä käsitellään oppitunneilla. Koulussa on suunnitelma kiusaamisen ja väkivallan ehkäisyyn.

Oppilas osallistuu oman oppimisensa suunnitteluun oppimiskokonaisuuksien alussa kaikissa oppiaineissa. Koulussa on mm. toimiva oppilaskunta ja tukioppilastoimintaa, joissa toimiessaan oppilaat saavat kokemuksia demokraattisesta päätöksenteosta ja vaikuttamisen kanavista. KOR-kokouksissa on oppilaskunnan valitsema oppilasjäsen mukana, kun käsitellään kaikkien oppilaiden hyvinvoinnin kannalta merkittäviä asioita. Koulun ilmapiiriä seurataan säännöllisin kyselyin oppilaille ja henkilöstölle.

Oppilasta ohjataan liikkumaan niin oppitunneilla toiminnallisten oppimismenetelmien tuella kuin muulloinkin koulupäivän aikana. Yhteistyötä tehdään liikuntaa ja vapaa-ajan toimintaa järjestävien järjestöjen ja viranomaisten kanssa mm. välituntitoiminnasta ja oppilaiden terveyttä ylläpitävästä taukoliikunnasta. Koulussa voi olla monenlaista kerhotoimintaa, ja oppilaita ohjataan terveyttä ja hyvinvointia edistävien harrastusten piiriin esimerkiksi harrastemessuja järjestämällä.

 

Opetuksen järjestämisen tapoja

Joustava perusopetus

Joustavan perusopetuksen luokan tavoite on ehkäistä syrjäytymistä, parantaa koulumotivaatiota, vähentää poissaoloja, vahvistaa oppilaan vähäistä tai puuttuvaa tulevaisuusorientaatiota sekä vähentää keskeyttämisen riskiä ja parantaa perusopetuksen päättötodistuksen saamisen mahdollisuuksia.

Turun normaalikoulussa voidaan perustaa joustavan perusopetuksen luokka, mikäli sille soveltuvia tehostetun tuen oppilaita on riittävä määrä. Oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma yhteistyössä huoltajan ja oppilaan kanssa. Opetus järjestetään JOPO-opettajan johdolla pienemmässä ryhmässä, jonka koko on korkeintaan 10 oppilasta, ja/tai tavallisena luokkaopetuksena oppilaan vahvuusalueista ja omista tavoitteista riippuen.

Jopo-opetuksen oppimisympäristöihin kiinnitetään erityistä huolta (leirikoulut, digitaaliset oppimisympäristöt ja tutustumiskäynnit sekä työpaikkaoppiminen. Oppilaat valitaan ryhmään valintamenettelyllä, joka on tarkemmin kuvattu Joustavan perusopetuksen käsikirjassa (ks. linkki alla). Hakuun sisältyvät mm. oppilashuoltohenkilöstön keskustelut, huoltajien ja oppilaiden haastattelut ja hakuasiakirjojen täyttäminen sekä oppilaan että huoltajan osalta.

Joustavan perusopetuksen ryhmään hakeutuminen on oppilaalta ja hänen huoltajiltaan harkittu päätös. Ajatus joustavaan perusopetukseen hakeutumisesta voi tulla myös oppilaalta itseltään. Päätöksen JOPO-luokalle siirtämisestä tekee rehtori oppilashuoltohenkilöstön ja opettajien suosituksesta. Oppilasvalinnan tuloksista ilmoitetaan kirjallisesti kotiosoitteeksi ilmoitettuun osoitteeseen.

Joustavassa perusopetuksessa oppilas opiskelee yleisopetuksen oppimäärän mukaan, mutta hänelle laaditaan oppimissuunnitelma. Tämän suunnitelman mukaisesti oppilas opiskelee omassa aikataulussaan ja omin tavoittein.

 

Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus

Koulu voi antaa väliaikaisesti etäopetusta. Koulu tekee yhteistyötä sairaalakoulun kanssa sekä hyödyntää etäopetusmahdollisuutta pitkäaikaisesta sairaudesta toipuvien oppilaiden kotiopetuksessa. Opetuksen tavoite on, että toipuva oppilas pystyy palaamaan kouluun omaan ryhmäänsä, vaikka hän olisi välillä pitkään poissa. Opetuksessa hyödynnetään esimerkiksi oppilaalle käyttöön annettavaa tablettilaitetta. Oppilaan opettajat laativat yhteistyössä opintosuunnitelman, ja oppilaalle määritellään yhteysopettaja, jonka huolehtii suunnitelman päivittämisestä ja seuraamisesta sekä oppilaan ja huoltajan perehdyttämisestä etäopetuksessa käytettävien välineiden ja ohjelmien käyttämiseen.

Etäopetusta voidaan järjestää myös yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa.

 

Opetus erityisissä tilanteissa

Turun normaalikoulu tekee yhteistyötä sairaalakoulun kanssa. Opetusta voidaan antaa myös kotiin etäopetuksena, jos oppilaan pitkäaikainen sairaus estää koulunkäynnin. Oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma, johon kirjataan oppilaan omat tavoitteet. Oppilaalle määrätään koulusta vastuuopettaja, joka vastaa yhteydenpidosta sairaalakoulun ja oman koulun välillä. Oppilaan tilannetta seurataan säännöllisten verkostopalaverien avulla. Kouluun palaavalle oppilaalle tehdään uusi suunnitelma hänen vointinsa mukaisesti. Tavalliseen koulunkäyntiin palaaminen on tavoitteena kaikissa tapauksissa, jotta oppilas ei jää syrjään koulu- ja luokkayhteisön tarjoamasta viiteryhmästä ja sosiaalisesta tuesta.

Yhdysluokkaopetus

Turun normaalikoulussa voidaan tarvittaessa järjestää yhdysluokkaopetusta.

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Oppilas voi siirtyä opiskelemaan vuosiluokkiin sitomattoman opinto-ohjelman mukaan, mikäli oppilashuollon henkilöstö, huoltaja ja opettajat yhteistyössä niin sopivat. Oppilaalle laaditaan oma opinto-ohjelma, jonka toteutumista määrätään seuraamaan yhteysopettaja. Opinto-ohjelma laaditaan oppilaan aikaisempien opintojen pohjalta ja seuraa yleisopetuksen opetussuunnitelmaa, ellei oppilaalle jo aiemmin ole laadittu HOJKSia. Oppilas voi opiskella tämän opiskeluohjelman mukaisesti koko yläkouluaikansa tai siirtyä siihen kesken yläkoulun.

Vuosiluokkiin sitomattomassa opiskelussa oppilas voi suorittaa osan opiskelustaan itsenäisesti, osan erityisopettajan tai muun opettajan johdolla pienemmässä ryhmässä ja/tai tavallisena luokkaopetuksena. Opinnot arvioivat aineen opetusta antaneet opettajat yhteistyössä. Itsenäisen opiskelun suoritukset ottaa vastaan ja arvioi erityisopettaja tai aineopettaja. Oppilaan opiskelupaikka itsenäisen opiskelun aikana sovitaan yhteistyössä oppilashuollon henkilöstön, erityisopettajan /aineopettajan sekä oppilaan ja huoltajan kanssa.

Oppilaan oppimisen edistymistä seurataan säännöllisissä keskusteluissa, joihin osallistuvat oppilaan opettajat, oppilas sekä huoltaja. Arvioinnissa noudatetaan samoja periaatteita kuin luokkamuotoisen oppimisen arvioinnissa.

Koulussa voidaan toteuttaa myös muuta vuosiluokkiin sitomatonta opiskelua.


  • No labels
Write a comment…