Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vuosiluokat 3-5

Vuosiluokkien 3-5 tavoitteet 

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja erilaisia kuvallisia välineitä hyödyntäen

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan sekä harjoittelemaan näkemystensä perustelemista

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen

T4 ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä harjaannuttamaan kuvan tekemisen taitojaan

T5 ohjata oppilasta tavoitteelliseen kuvallisten taitojen kehittämiseen yksin ja yhteistyössä muiden kanssa

T6 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kuvallisen viestinnän tapoihin ja käyttämään kuvallisen vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan

T7 ohjata oppilasta tarkastelemaan kuvia eri lähtökohdista ja eri yhteyksissä sekä pohtimaan todellisuuden ja fiktion suhdetta

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista sekä pohtimaan historiallisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutusta kuviin

T9 innostaa oppilasta kokeilemaan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja omissa kuvissaan

T10 ohjata oppilasta keskustelemaan taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista

T11 kannustaa oppilasta ottamaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys kuvailmaisun sisältöjä ja toimintatapoja valitessaan


Vuosiluokkien 3-5 keskeiset sisällöt

S1 Omat kuvakulttuurit

 • kuvan ja sanan yhdistäminen
 • vivahde- ja tummuuserojen havainnointia
 • väri oman ilmaisun tehokeinona
 • värien luonne
 • väriympyrä
 • värien sekoittaminen
 • oppilaan oman väri-ilmaisun tukeminen, kehittäminen ja rikastuttaminen
 • värikokeiluja
 • erilaisia muoto- ja rakennekokeiluja erilaisia materiaaleja käyttäen
 • erilaisten tilojen rakentelua erilaisia materiaaleja käyttäen
 • kolmiulotteisuuden tuntuun pyrkimistä
 • erilaisten perspektiivien käyttöä kolmiulotteisuuden tunnun luomisessa
 • kuvakoot ja kuvakulmat
 • kuvakerronnan tehokeinot
 • kuvanlukutaito
 • tarkoituksenmukaisten materiaalien ja tekniikoiden käyttämisen harjoittelua omassa
 • työskentelyssä
 • suunnittelun ja luonnostelun korostamista työskentelyprosessin apuna
 • oman oppimisprosessin taltioinnin ja vastuunottamisen harjoittelua
 • työvälineistä huolehtimisen ja erilaisten materiaalien tarkoituksenmukaisen käytön harjoittelua
 • kuvailmaisua ja kuvallista tuottamista toteutetaan eri kuvaimaisun keinoin, tekniikoin ja ilmaisutavoin

S2 Ympäristön kuvakulttuurit

 • median ja kuvaviestinnän tehokeinojen lukemisen harjoittelua
 • taiteentietolähteinä harjoitellaan käyttämään taideteoksia, ympäristön kuvia, luontoa ja
 • rakennettua ympäristöä, kirjoja, lehtiä, museoita, gallerioita ja tietoverkkoa
 • tutustutaan joidenkin vieraiden kulttuurien visuaaliseen ilmaisuun
 • tilan kuvaamisen alkeita
 • kokemukset ja elämykset erilaisissa arkkitehtuurisissa tiloissa
 • mediakriittisyys
 • kuvallisen viestinnän laatua harjoitellaan tutkimalla mm. lehtikuvaa, sarjakuvaa, mainoskuvaa,
 • valokuvaa, taidekuvaa, videota, dokumenttielokuvaa ja fiktiivistä elokuvaa
 • kuvanlukutaito
 • opittaan erottamaan todellinen ja kuvitteellinen kuva toisistaan
 • keskustellaan omista ja toisten tekemistä kuvista sekä perustellaan mielipiteitä
 • käytetään keskustelussa kuvataiteen käsitteitä
 • tutustutaan lähiympäristön luontoon, rakennuksiin ja ympäristön muutoksiin
 • arvioidaan lähiympäristön esteettisiä ja eettisiä arvoja
 • tutustutaan lähiympäristön merkittäviin rakennuksiin ja rakennuskulttuuriin osana kulttuuria ja
 • viihtyisyyttä
 • rakennuskulttuuri kuvataiteen osana
 • henkilökohtainen vastuu oman ympäristönsä viihtyisyydestä ja toimivuudesta
 • esteettisyyden näkeminen ja tuottaminen omassa lähiympäristössä
 • ekologisuuden ja ympäristöystävällisyyden huomioiminen materiaalivalinnoissa
 • kierrätysmateriaalin käyttö kuvataiteessa

S3 Taiteen maailmat

 • taidenäyttely- ja museokäyntejä
 • taidekuva omassa lähiympäristössä
 • taiteilijan, arkkitehdin ja suunnittelijan työhön tutustumista
 • kuvataide ammattina
 • tutustutaan joihinkin keskeisiin suomalaisiin ja ulkomaalaisiin taiteilijoihin, heidän teoksiinsa ja
 • tyylisuuntiinsa
 • tutustutaan taiteen käsitteisiin ja - kieleen
 • todellisuuden ja mielikuvien havainnointia taidekuvista

 

Vuosiluokka 6

Vuosiluokan 6 tavoitteet

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja erilaisia kuvallisia välineitä hyödyntäen

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeArvion "hyvä" / arvosanan 8 osaaminen
Taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin havainnoiminenOppilas osaa tehdä monipuolisia havaintoja ympäristöstä ja se kuvista käyttämällä kuvallisia välineitä.


T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan sekä harjoittelemaan näkemystensä perustelemista

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeArvion "hyvä" / arvosanan 8 osaaminen
Havaintojen ja ajatusten sanallistaminenOppilas osaa kuvailla taiteeseen, ympäristöön ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin liittyviä havaintojaan ja perustella ajatuksiaan sanallisesti.


T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeArvion "hyvä" / arvosanan 8 osaaminen
Havaintojen ja ajatusten sanallistaminenOppilas osaa kuvailla taiteeseen, ympäristöön ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin liittyviä havaintojaan ja perustella ajatuksiaan sanallisesti.


T4 ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä harjaannuttamaan kuvan tekemisen taitojaan

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeArvion "hyvä" / arvosanan 8 osaaminen
Kuvallisten ilmaisukeinojen käyttäminenOppilas osaa soveltaa erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisukeinoja kuvallisessa tuottamisessaan.


T5 ohjata oppilasta tavoitteelliseen kuvallisten taitojen kehittämiseen yksin ja yhteistyössä muiden kanssa

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeArvion "hyvä" / arvosanan 8 osaaminen
Kuvailmaisun taitojen kehittäminen

Oppilas osaa asettaa tavoitteita ja pyrkii kehittämään kuvailmaisuaan yksin ja ryhmän jäsenenä.


T6 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kuvallisen viestinnän tapoihin ja käyttämään kuvallisen vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeArvion "hyvä" / arvosanan 8 osaaminen
Kuvien avulla vaikuttaminen ja osallistuminenOppilas osaa käyttää erilaisia kuvallisen vaikuttamisen keinoja ilmaistessaan mielipiteitään.


T7 ohjata oppilasta tarkastelemaan kuvia eri lähtökohdista ja eri yhteyksissä sekä pohtimaan todellisuuden ja fiktion suhdetta

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeArvion "hyvä" / arvosanan 8 osaaminen
Kuvien tarkasteluOppilas osaa tarkastella sisällön, muodon ja asiayhteyden vaikutusta erilaisten kuvien tulkintaan.


T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista sekä pohtimaan historiallisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutusta kuviin

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeArvion "hyvä" / arvosanan 8 osaaminen
Kuvatulkinnan menetelmien käyttäminenOppilas osaa tulkita kuvia teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista sekä hyödyntää tulkintojaan kuvista keskusteltaessa.


T9 innostaa oppilasta kokeilemaan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja omissa kuvissaan

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeArvion "hyvä" / arvosanan 8 osaaminen
Kuvailmaisun tapojen käyttäminenOppilas osaa hyödyntää erilaisia kuvailmaisun tapoja tarkastellessaan taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria sekä tehdessään omia kuvia.


T10 ohjata oppilasta keskustelemaan taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeArvion "hyvä" / arvosanan 8 osaaminen
Arvojen tarkasteleminenOppilas osaa ilmaista näkemyksiään taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista.


T11 kannustaa oppilasta ottamaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys kuvailmaisun sisältöjä ja toimintatapoja valitessaan

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohdeArvion "hyvä" / arvosanan 8 osaaminen
Kuvailmaisun sisältöjen ja toimintatapojen valintaOppilas ottaa kuvailmaisussaan huomioon kulttuurisen moninaisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyviä näkökulmia.


 

 

 • No labels
Write a comment…