Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Koulussa käytetään arvioinnin pohjana oppilaan ja opettajan välisiä yhteisiä säännöllisiä arviointikeskusteluja, joista annetaan tietoa myös huoltajille mm. kehityskeskusteluissa. Arvioinnilla pyritään auttamaan oppilaita ohjaamaan omaa oppimistaan ja asettamaan itselleen tavoitteita myös prosessin aikana. Luokkahuonevuorovaikutus sisältää runsaasti jatkuvaa kannustavaa palautetta. Oppilas saa perusteltua palautetta kokeista ja kirjallisista ja suullisista töistä esimerkiksi kokeenpalautustunneilla. Opettajat käytät luokka-asteittain ja oppiaineittain jatkuvia keskusteluja arvioinnin perusteista ja kriteereistä sekä yhteisistä arviointikohdista.

Osaamista arvioidaan pieninä kokonaisuuksina suhteessa oppimistavoitteisiin. Koulussa huolehditaan siitä, että oppilaat tietävät oppimistavoitteet kurssin / oppimisjakson alussa ja asettavat itselleen omat tavoitteensa. Koulussa kehitetään oppilaiden itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin taitoja. Jos oppilasta lukuvuoden aikana samassa oppiaineessa opettaa useampi opettaja, arviointi tapahtuu heidän yhteistyönään.

Oppilas voi näyttää osaamisensa opintojen aikana monenlaisilla tavoilla, ja arviointitavan valinnassa huomioidaan oppilaan kehittyvä suomen kielen taito, kun oppilaan äidinkieli on muu kuin opetuskieli. Oppilaalla tulee olla mahdollisuus täydentää suoritustaan esimerkiksi suullisesti tai sanakirjaa apuna käyttäen.

Arvioinnin kohteina ovat tavoitteiden mukainen edistyminen, josta oppilas saa jatkuvaa palautetta. Käyttäytymiselle ja työskentelylle on omat tavoitteet ja arviointiperusteet (liitteinä). Arvioinnissa hyödynnetään sellaisia tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia, johon myös huoltajilla on pääsy. Koulussa pidetään tärkeänä, että oppilaat saavat ohjausta itsearviointitaitojen kehittämisessä. He saavat kokemusta oppimisen, oppimisprosessin ja kouluviihtyvyyden arvioinnista.

Koulussa pidetään tärkeänä sitä, että myös huoltajat tietävät, mihin arviointi perustuu ja mitkä ovat arvioinnin tavoitteet ja kriteerit.

Kaikilla luokilla väliarviointina käytetään huoltajan, oppilaan ja luokanopettajan / luokanohjaajan tai oppilaanohjaajan välistä kehityskeskustelua. Kehityskeskustelussa kootaan arviointikeskustelujen tulokset ja asetetaan tavoitteita tulevaan opiskeluun ja arvioidaan oppilaan senhetkisiä taitoja ja työskentelyä kaikissa oppiaineissa sekä käyttäytymistä. Opettajat pitävät arviointikeskustelun oppilaan kanssa noin puolivälissä vuoden oppimäärän opiskelua. Niissä oppiaineissa, joissa on vain 1 vvt, arviointikeskustelu pidetään opettajan harkinnan mukaan.

Luokilla 1-3 arviointi lukuvuoden päätteeksi annetaan sanallisesti kaikissa oppiaineissa. Myös työskentelytaidot ja käyttäytyminen arvioidaan sanallisesti.

Luokalla 4 numeroarvosana annetaan oppiaineista suomen kieli ja kirjallisuus / suomi toisena kielenä ja kirjallisuus, englannin kieli, ympäristöoppi ja matematiikka. Todistukseen tulee merkintä muiden oppiaineiden opetukseen osallistumisesta. Työskentelytaidot ja käyttäytyminen arvioidaan sanallisesti.

Luokilla 5-6 arviointi lukuvuoden päätteeksi annetaan numeerisesti kaikissa oppiaineissa. Kuudennella luokalla arviointi annetaan myös ennen joulua. Työskentelytaidot ja käyttäytyminen arvioidaan sanallisesti.

Luokilla 7-9 arviointi lukuvuoden päätteeksi annetaan numeerisesti kaikissa oppiaineissa. Käyttäytyminen arvioidaan sekä kehityskeskustelujen yhteydessä sanallisesti että lukuvuoden päätteeksi numeerisesti. Työskentelytaidot arvioidaan sanallisesti.

Työskentelytaidoista ja käyttäytymisestä kirjoitetaan todistuksen liitteet kaikilla vuosiluokilla. Kaksikielisessä opetuksessa voidaan antaa erillinen liite kielitaidon kehittymisestä.

Valinnaisaineet arvioidaan numeroin, paitsi lyhyet valinnaisaineet (x-kurssit), joista annetaan merkintä osallistumisesta.

Oppilas siirtyy seuraavalle vuosiluokalle, jos hänellä on vuosiluokan oppimäärään sisältyvissä oppiaineissa vähintään välttävä arvosana tai vastaava sanallinen arvio. Oppilas voi siirtyä seuraavalle vuosiluokalle, vaikka hänen suorituksensa jossakin oppiaineessa olisi hylätty, jos arvioidaan, että hän kykenee selviytymään seuraavan vuosiluokan opinnoista hyväksytysti.

Hylättyjä arvosanoja voi korottaa lukuvuoden jälkeen, jolloin luokalta siirtyminen tapahtuu ehdollisena.

Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle, jos hänen suorituksensa on yhdessä tai useammassa oppiaineessa hylätty. Ennen luokalle jättämistä oppilaalle tulee antaa mahdollisuus erillisessä kokeessa osoittaa, että hän saavuttaa hyväksyttävät tiedot ja taidot. Huoltajan ja oppilaan kanssa käydyn neuvottelun perusteella oppilas voidaan jättää vuosiluokalle myös yleisen heikon koulumenestyksen tai puutteellisen suomen kielen taidon vuoksi. Oppilas voidaan tällöin myös siirtää vuosiluokkiin sitomattomaan opiskeluun.

 

  • No labels
Write a comment…