Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Turun normaalikoulun perusasteen opetussuunnitelma (jäljempänä ”koulu”) on laadittu koulukohtaisena opetussuunnitelmana, ja sitä noudatetaan Turun normaalikoulun perusasteen luokilla 1-9. Turun kaupungin opetussuunnitelma on otettu huomioon soveltuvin osin. Opetussuunnitelma julkaistaan sähköisessä muodossa, ja se noudattaa rakenteeltaan valtakunnallista Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 -asiakirjaa. Opetussuunnitelmaan liittyy tarkentavaa, täydentävää ja avaavaa tukimateriaalia.

Opetussuunnitelma tarkistetaan vuosittain ja sitä täydennetään tarvittaessa.

Opetussuunnitelma on laadittu suomen kielellä annettavaa opetusta varten. Koulussa on myös kaksikielisen opetuksen linja, jossa opetusta annetaan suomeksi ja englanniksi, ja sillä noudatetaan samaa opetussuunnitelmaa.

Opetussuunnitelman tekemiseen, erityisesti arvojen, toimintakulttuurin sekä kulttuurien ja kielten merkityksen käsittelyyn, ovat osallistuneet oppilaat, oppilaiden huoltajat. Osallistua on voinut mm. osallistumalla kyselyihin, keskustelutilaisuuksiin koulun avoimien ovien päivänä sekä vanhempainiltoihin. Opettajat ovat käsitelleet opettajainkokouksissa erityisesti lukuja 2, 3, 4 ja 6 sekä lukuja 11-15 myös erityisinä OPS-työpäivinä. Oppilaskuntien hallitukset alakoulussa ja yläkoulussa ovat osallistuneet järjestyssääntöjen laatimiseen sekä käyttäytymisen ja työskentelytaitojen arvioinnista päättämiseen. Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä (KOR) on tarkistanut luvun 8 ja oppilashuoltosuunnitelman edellyttämät muut suunnitelmat mm. oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. (Luku 8 on otettu käyttöön 1.8.2014.) Koulu on tehnyt opetussuunnitelmaa laatiessaan yhteistyötä myös Turun kaupungin terveys- ja sosiaalitoimen kanssa yhteisissä verkostotapaamisissa.

Opetus järjestetään pääosin ainejakoisena opetuksena. Opetus voidaan kuitenkin järjestää myös joko kokonaan tai osittain eheytettynä. Opettajat, jotka antavat opetuksensa eheytettynä, tekevät suunnitelman työtavoista ja sisällöistä, joilla opetussuunnitelman tavoitteet ja sisällöt toteutetaan. Suunnitelma esitellään huoltajille ennen eheyttämiseen siirtymistä. Arviointi voi olla sanallista tai numeerista. Arviointi on läpinäkyvää, oikeudenmukaista ja kriteereihin perustuvaa.

Opetus järjestetään vuosiluokittain, mutta sitä voidaan järjestää myös vuosiluokkiin sitomattomasti etenevänä, oppilaiden omiin opinto-ohjelmiin perustuvana opiskeluna.

  • No labels
Write a comment…